tvam kim karoti??

 what ?????

  • -3

 well, it should be

"tvam kim karasi?"

  • -2

ohhh sanskrit...!!!!!

i used 2 dread tis subject when it waz mine....!!!!

  • -1

 ahem patam patami -this is my answer 

thumps up if right

  • -1

 ahem varata lapam  karomi

  • 0

 aham ko-api karyam na karaomi 

  • 0
its meaning is tum kya kar rahe ho ???
  • 0
wqertuy
  • 0
What are you looking for?