sukti sankriti kya hai?

Sanskrit aak bhasa hai................

  • 0

it is a language

  • 0
sanskrit
  • 1
jkgfvbhjk
  • 1
What are you looking for?