Subject: Hindi, asked on 24/7/17

 ​chitravarnam answer for 1,2,3

1.   ​मञ्जूषासहायता पञ्चवाक्यानि रचयत—
      

मञ्जूषा         राष्ट्रपति:, ध्वजारोहणं, राजपथं, उभयत:, जना:, शस्त्रास्त्राणां, राष्ट्रपति भवनम्, वायुयानानि,                     आकाशे, प्रसन्ना:, राष्ट्रीय गौरवस्य, उत्सव:    
   
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................

2.   मञ्जूषासहायता पञ्चवाक्यानि रचयत—
  ​  ​  ​

मञ्जूषा      ​  ​यमुनाया:, ताजमहलस्य, नौका:, वैदशिका:, कैमरायन्त्रम्, वृक्षा:, पाटलपुष्पाणि, अनेकवर्णान, जना:,                     प्रसन्ना:, सुन्दरतां​
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​

3.   मञ्जूषासहायता पञ्चवाक्यानि रचयत—
      ​

मञ्जूषा ​  ​  ​  सुनामीतरंगै:, सागरे, समुद्रतटे, वाहनानि, सर्वत्र, जलप्लाव:, भयग्रस्ता:, भवनोपरि, पुरुषा:, महिला:,                        बालकान्, रक्षन्ति, वृक्षा:, खगा:​​
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​..................................................................................................................................................................​
 

Subject: Hindi, asked on 24/6/17

Subject: Hindi, asked on 17/6/17

Subject: Hindi, asked on 17/6/17

Subject: Hindi, asked on 7/5/17

Subject: Hindi, asked on 7/5/17

Subject: Hindi, asked on 30/4/17

What are you looking for?